mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Daňové posouzení kryptoměn dle vyjádření GFŘ


23.06.2022

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšeného užívání kryptoměn daňovými subjekty.

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšeného užívání kryptoměn daňovými subjekty.

Na kryptoměny je nutné pohlížet z více úhlů. Z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Kryptoměny jako takové nejsou považovány za běžné platidlo. Z pohledu českého soukromého práva jsou považovány za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou.

Toto posouzení je po dlouhé době obsáhlejší a je v něm přesně specifikovaný pohled na kryptoměny z různých daňových ohledů.

Určitě je vhodné si připomenout některé základní skutečnosti, kterým je vhodné věnovat pozornost.

  • Dle tohoto posouzení je definovaná těžba kryptoměny. Zjednodušeně lze říci, že tato těžba, uskutečňovaná pro své účely, není předmětem daně z DPH. Plátce tedy nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění. Lze tedy říci, že náklady na pořízení vybavení na těžbu popř. jiné náklady nelze použít na nárok odpočet daně.
  • V případě, že osoba povinná k dani uskutečňuje pouze těžbu – i kdyby tuto kryptoměnu následně směnila za zákonné platidlo, nestane se plátcem DPH dle §6 ZDPH.
  • Pozor však, pokud osoba povinná k dani své vybavení na těžbu kryptoměny pronajme. V tomto případě se k tomuto plnění přihlíží jako na službu za úplatu a tento pronájem se uvádí v daňovém přiznání k DPH.
  • Místo plnění při poskytování nájmu/služby vybavení k těžbě kryptoměn osobě povinné k dani, je považováno standartně dle §9 odst. 1 ZDPH a místem plnění se tak stává místo, kde má tato osoba sídlo. V případě, že je tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, která se nachází v jiném místě, než je její sídlo, místem plnění se pak stává místo, kde je provozovna umístěna.
  • Plátcem se osoba povinná k dani stane v případě, že obrat při poskytování nájmu přesáhne 1.000.000,-Kč, za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, viz. § 6 ZDPH.
  • Obchodování s kryptoměnami je podle §51 ZDPH – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a §54 - Finanční činnosti, osvobozena od daně bez nároku na odpočet. Pozor, obchodování s kryptoměnou, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet, vstupuje do obratu za podmínek dle §4a ZDPH.
  • Nákup a prodej zboží/služeb za kryptoměnu je z daňového hlediska považováno jako na nákup a prodej věci. Zdaňuje se jako příjem ze směny za jinou věc – vzájemná směna ve zdaňovacím období, ve kterém bylo příjmu dosaženo.
  • Směna za FIAT měnu není považováno z pohledu daně z příjmů za směnárenskou činnost a příjem z prodeje podléhá zdanění jako příjem z prodeje nehmotné movité věci tj. zásob. Jako daňově uznatelný náklad se uplatní hodnota kryptoměny zachycená v účetnictví – např. pořizovací cena při pořízení úplatně. Nákup kryptoměny je v účetnictví zaúčtován jako nákup zásoby.
  • Zařazení příjmů z kryptoměn lze zařadit pod §7, §9 nebo §10 zákona o dani z příjmů.

Podrobné informace naleznete přímo na stránkách GFŘ zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-gfr-k-danovemu-posouzeni.


Další články

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Změny ve zdanění DPP v roce 2024

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a 

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Krásné Vánoce

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.  Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu v příštím roce. Těšíme se na…

18.03.2022

Hrozí alternativním fondům dle § 15 ZISIF zánik?

Česká národní banka (ČNB) na začátku ledna 2022 vydala „Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti“, ze kterého plynou nejčastější nedostatky, které…