mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Jak připravit podklady pro účetní firmu


21.12.2020

Delegace účetnictví na externí firmu je často využívanou variantou u menších a středních firem z důvodu ušetření firemních nákladů a zároveň pro zajištění profesionálního vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, podávání daňového přiznání či komunikace s úřady. Jaké je ale zapotřebí připravit podklady pro externí účetní firmu, aby vám mohla řádně posloužit? Odpověď najdete v dnešním článku.

Podklady pro celkové předání účetnictví

Pokud jste se vedení účetnictví rozhodli předat profesionální účetní firmě, je potřeba jim dodat následující podklady:

 • hlavní účetní knihu
 • účetní závěrky
 • účetní deníky
 • knihu závazků a pohledávek
 • vnitřní účetní směrnice a účtový rozvrh
 • daňová přiznání z minulých let
 • inventarizaci rozvahových a podrozvahových účtů
 • inventurní seznam majetku, drobného majetku, zásob, zboží, materiálu a hotovosti v pokladně
 • zůstatky na účtech za uplynulá účetní období
 • obraty výsledkových účtů a účetní doklady rozpracovaného účetního období (toto se týká situace, kdy dojde k převzetí uprostřed zdaňovacího období)

Potřebné dokumenty při předání vedení mzdového účetnictví

Mzdová a personální agenda patří mezi nejsložitější části firemního účetnictví – nedotýká se pouze zaměstnanců, nýbrž také úřadů a je potřeba ji správně vést již od přijmutí prvního zaměstnance (začátek pracovního vztahu vzniká při uzavření jakékoliv pracovní smlouvy). Při předávání mzdové a personální agendy je zapotřebí externí účetní firmě dodat následující:

 • pracovní smlouvy a jejich dodatky
 • platové výměry
 • mzdové listy
 • prohlášení poplatníků k dani a související potvrzení
 • dohody o provedení práce a o pracovní činnosti (DPP a DPČ)
 • kopie rodných listů dětí
 • smlouvy o úvěrech na bydlení a životní pojistky
 • zbývající dny dovolené
 • potvrzení o zdanitelných příjmech z minulého roku
 • informace o zaměstnancích na rodičovské dovolené

Jaké podklady dodat účetní pro podání daňového přiznání?

Základ daně z příjmů se vypočítává z údajů v daňové evidenci, které musí obsahovat informace o příjmech, výdajích, majetku, pohledávkách a závazcích firmy. Dále je velmi vhodné dodat též údaje a doklady k odpočitatelným položkám a ke slevám na dani. Zároveň dodejte daňová přiznání z předchozích let. Díky těmto podkladům se vám značně sníží částka, kterou na dani v daném roce zaplatíte. Pojďme se nyní na jednotlivé položky podívat podrobněji.

Příjmy a výdaje – sem patří peněžní i nepeněžní příjmy firmy, které jste během kalendářního roku obdrželi buď na firemní bankovní účet či v hotovosti. Do výdajů se započítávají daňově uznatelné výdaje a odpočitatelné položky jako jsou dary, členské příspěvky či životní a penzijní připojištění. Pokud jste zároveň plátcem DPH, je zapotřebí dodat informace o uskutečněných a přijatých plněních.

Majetek, závazky a pohledávky – sem se řadí informace z inventury provedené ke konci zdaňovacího období. Musí zde být uvedeny informace o skutečném stavu majetku, zásob, pohledávek a závazků.

Zastoupení na úřadech

Pokud chcete, aby vás externí účetní firma zastupovala při jednáních s úřady, je potřeba jim dodat notářsky ověřenou plnou moc a přístup do vaší datové schránky. Je zároveň vhodné ošetřit si, jaká konkrétní přiznání vám bude externí účetní zpracovávat a kdo je za jeho řádné odevzdání odpovědný.

Proces předání podkladů účetní firmě

Při předávání dokumentů je zapotřebí tuto skutečnost zdokumentovat předávací listinou. V ní bude uveden seznam veškerých předaných podkladů. Měl by být co nejpodrobnější – tím zabráníte nedorozumění a pokud by se v budoucnu vyskytl nějaký problém a byli jste nařčeni z toho, že jste některé podklady nedodali, můžete se jednoduše obrátit právě na předávací listinu a snadno dokázat, že vina není na vaší straně.

Pokud byste rádi svěřili své účetnictví profesionálům, obraťte se na nás. Vyřídíme za vás vše potřebné a vy tak budete moci svou energii a čas napřít do toho, na čem vám skutečně záleží – do vašeho podnikání.


Další články

23.06.2022

Daňové posouzení kryptoměn dle vyjádření GFŘ

Generální finanční ředitelství vydalo daňové posouzení k transakcím s kryptoměnami. Toto posouzení bylo aktualizováno z důvodu zvýšen…

18.03.2022

Hrozí alternativním fondům dle § 15 ZISIF zánik?

Česká národní banka (ČNB) na začátku ledna 2022 vydala „Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti“, ze kterého plynou nejčastější nedostatky, které…

15.07.2021

Proč chcete mít virtuální asistentku? Na co je dobrá?

Během růstového období vašeho podnikání pravděpodobně dospějete do bodu, kdy si uvědomíte, že už nedokážete plnohodnotně zvládat všechny úkoly potřebné k hladk…