mmeegroup.cz

Jsme součástí vašeho růstu


Kde vidím hlavní smysl (profesionální) správy majetku


18.01.2018

Svěřenský fond je zvláštním druhem správy cizího majetku a jako nový institut jej do českého právního řádu zavedl nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014.

Po čtyřech letech intenzivní praxe s tímto unikátním nástrojem, který byl na svém počátku vnímán veřejností jako „černá díra na ulití peněz“ bez jakékoliv regulace, vidím, jak dochází ke kultivaci trhu, vznikání nové profese srovnatelné s advokacií či daňovým poradenstvím, a také postupnému dohledu ze strany státu.

Svěřenský fond je zajímavý v očích našich klientů z několika důvodů

➤ Pravidla hry

➤ Ochrana vloženého majetku před třetí stranou

➤ V případě úmrtí živitele rodiny jako základní kámen ochrany majetku pro zbylé členy rodiny

Pro zakladatele svěřenského fondu jsou nejzajímavější tyto parametry

Když klient vyčlení veškerá svá aktiva, či jejich část (nemovitosti, vlastní podnikání, finanční prostředky, sbírky..), znamená to pro něj, že jím určeným obmyšleným osobám nadefinuje jasné podmínky k tomu, aby mohli čerpat veškeré benefity/zisky/užívání majetku plynoucí z této správy.

V případě, že by třetí strana (např. exekutor) chtěla zabavit majetek našeho klienta, v případě dodržení zákonných podmínek nemůže na majetek, který je vyčleněn ve svěřenském fondu. Například pro podnikatele je svěřenský fond žádoucí ochranou před jejich špatným manažerským rozhodnutím. Pokud by došlo k náhlému úmrtí zakladatele, nijak se to po majetkové stránce nedotkne obmyšlených osob – zpravidla rodiny.

Tím, že majetek (či jeho část) náleží svěřenskému fondu, vyhneme se u vyčleněného majetku dědickému řízení a sporům, složitým převodům majetku na pozůstalé, zamrazení bankovního účtu zesnulého, atd. Takto také může zakladatel vyjmout například děti z prvního manželství, se kterými se dlouhá léta nevídá. Stále platí, že beneficienti mají daná jasná pravidla hry – pokud by se děti chtěli účastnit vedení ve společnosti, získat hotovost, či čerpat zisky z fondu, správce jim toto povolí po splnění daných podmínek – například úspěšné složení maturitní zkoušky, několikaletá praxe v oboru….

Hlavní devizou je, že majetkem, který zakladatel za svého života nabyl, zabezpečí díky svěřenskému fondu svoji rodinu i po své smrti, až po několik generací – v závislosti na velikosti a charakteru vyčleněného majetku. Zcela nejdůležitější je volba správce. Osoby, která dokáže majetek ve fondu rozmnožovat, vést podnikání (vlastnický podíl) k zisku, a zároveň i obhospodařovat např. vyčleněné nemovitosti. Důležité je být také s rodinou v kontaktu, znát jednotlivé obmyšlené, vést je k plnění statutu a dbát na dodržování podmínek.

Závěrem

Dle mé osobní zkušenosti, je špatně, když je rodina závislá na příjmu a schopnostech jednoho člověka, bez jakékoliv ochrany, či scénáře. Pokud se rodinní příslušníci neorientují v byznyse, aktivitách, či majetkových poměrech „živitele“, nemají šanci po jeho/jejím náhlém odchodu sami rozklíčovat otázky typu kdo – co – proč – jak – nač. Snadno se pak může stát, že pod stresem a tlakem, špatný rozhodnutím, či neznalosti o část majetku přijdou.


Irena Purschová
Profesionální správce


Další články

24.06.2024

Michaela Studnička Skálová

Dohoda o provedení práce od 1.7. 2024 v ČR jinak ...

Novinky v DPP od 1.7.2024 Limity pro odvody na pojištění: Pokud má zaměstnanec DPP pouze u jednoho zaměstnavatele a jeho měsíční příjem přesáhne 25 %…

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Změny ve zdanění DPP v roce 2024

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a 

20.12.2023

Michaela Studnička Skálová

Krásné Vánoce

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků.  Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu v příštím roce. Těšíme se na…